Regelgeving en overige informatie voor uw land

Lees meer over regelgeving en aanverwante informatie voor uw land die van belang is voor producten van Sony.

Energiezuinigheid

Eco-designinformatie over externe voedingen:

'Voor meer informatie over ecodesignvereisten voor externe stroomvoorzieningen in overeenstemming met Annex II, punt 2(b) van de VERORDENING (EU) 2019/1782 VAN DE COMMISSIE van 1 oktober 2019 tot vaststelling van eisen inzake ecologisch ontwerp voor externe stroomvoorzieningen overeenkomstig Richtlijn 2009/125/EG van het Europees Parlement en de Raad en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 278/2009 van de Commissie, raadpleeg je de koppeling met informatie over externe stroomvoorzieningen geordend per modelnaam van externe voedingsbron:

Hoe lees ik het energielabel van de EU?

Energielabels zijn alfabetische waarderingen die lopen van 'A++' (zuinigst) tot 'F' (minst zuinig). De Europese verordening 1062/2010 schrijft voor dat alle tv's die in winkels en online worden verkocht een energielabel moeten hebben. Dit is het huidige energielabel. De Europese Commissie past in de loop van de tijd de limieten voor de energiezuinigheidscategorieën aan.

Energiezuinigheid

Energieverbruik per jaar [XYZ kWh/jaar] is gebaseerd op het stroomverbruik van de televisie wanneer deze 4 uur per dag gedurende 365 dagen is ingeschakeld. Het werkelijke energieverbruik is afhankelijk van hoe de televisie wordt gebruikt

Sony streeft doorlopend naar de ontwikkeling en productie van apparatuur die jaar na jaar energiezuiniger zijn dan de voorgaande modellen. Voor verreweg de meeste tv's van Sony lopen de energielabels van A++ tot A en geen enkel model heeft lager dan B.

Inname/recycling

Verwijdering van afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (WEEE), afgedankte batterijen en verpakkingsafval

Elektrische en elektronische producten, batterijen, accu's en verpakkingen mogen niet als huishoudelijk afval worden behandeld en moeten via een apart inzamelingssysteem worden ingeleverd. Het symbool van een afvalbak met kruis erdoor dat op elektrische of elektronische producten of batterijen staat, geeft dit aan. Als een batterij meer dan 0,004% lood bevat, wordt dit symbool bij sommige batterijen gecombineerd met het chemische symbool voor lood (Pb).

Als u de producten, batterijen en verpakking op de juiste manier weggooit, voorkomt u mogelijke negatieve gevolgen voor het milieu en uw gezondheid die wel zouden kunnen optreden als afval op een verkeerde manier wordt verwerkt. Papier dat niet voor verpakking wordt gebruikt, zoals handleidingen, en cd's/dvd's kunt u eventueel ook bij andere inzamelingssystemen kwijt. Het recyclen van deze materialen is beter voor het milieu.

Als u meer wilt weten over het terugbrengen en recyclen van producten, batterijen of verpakkingen, neem dan contact op met uw gemeente, uw afvalscheidingsbedrijf of de winkel waar u het product of de batterijen hebt gekocht. Bij producten die vanwege veiligheid, werking of gegevensintegriteit altijd met een ingebouwde batterij verbonden moeten zijn, moet de batterij altijd door bevoegd personeel vervangen worden.

Lever de batterijen en de elektrische en elektronische apparatuur aan het einde van hun leven in bij het inzamelingspunt voor elektrische en elektronische apparaten. Zo weet u zeker dat deze producten op de juiste manier worden verwerkt. Kijk voor alle andere batterijen in de handleiding bij het gedeelte waarin wordt uitgelegd hoe u veilig een batterij uit een product moet verwijderen. Verwijder de batterij en lever deze in bij het juiste inzamelingspunt voor het recyclen van gebruikte batterijen.

WEEE-richtlijn

Gooi nooit elektronica bij het huishoudelijk afval. Dit moet apart worden gerecycled

Batterijrichtlijn

Gooi geen batterijen tussen het huishoudelijk afval. Ze moeten apart worden gerecycled

REACH

Registratie, Evaluatie, Autorisatie en Restrictie van Chemische stoffen

Naast onze eigen beperking in het gebruik van schadelijke stoffen vereist het voorschrift 1907/2006 over de Registratie, Evaluatie, Autorisatie en Restrictie van Chemische stoffen (REACH) van de Europese Unie dat alle bedrijven die binnen de EU werkzaam zijn, zoals Sony, moeten voldoen aan verschillende juridische verplichtingen, inclusief het informeren van klanten over het gebruik van 'Substances of Very High Concern' (SVHC) op de zogeheten 'REACH-kandidatenlijst' in onze producten.