Music Center for PC

  GEBRUIKSRECHTOVEREENKOMST

  BELANGRIJK:

  LEES DEZE GEBRUIKSRECHTOVEREENKOMST ("EULA") ZORGVULDIG DOOR VOORDAT U DE SOFTWARE GEBRUIKT. ALS U DE SOFTWARE GEBRUIKT, ACCEPTEERT U DAARMEE DE VOORWAARDEN VAN DEZE EULA. ALS U DE VOORWAARDEN VAN DEZE EULA NIET ACCEPTEERT, MAG U DE SOFTWARE NIET GEBRUIKEN.

  Deze EULA is een wettige overeenkomst tussen u en Sony Corporation ("SONY"). Deze EULA beheerst uw rechten en plichten ten aanzien van de software behorende bij de "Sony | Music Center for PC" , inclusief toepassingssoftware en computersoftware, van SONY en/of haar externe licentieverleners (waaronder de aan SONY gelieerde ondernemingen) en hun respectievelijke dochterondernemingen (gezamenlijk, de "EXTERNE LEVERANCIERS"), tezamen met alle updates/upgrades die door SONY worden verstrekt, alle gedrukte, online of andere elektronische documentatie voor dergelijke software en alle gegevensbestanden die door het gebruik van dergelijke software worden geschapen (gezamenlijk, de "SOFTWARE").

  Onverminderd het voorgaande, valt alle software in de SOFTWARE waarvoor een afzonderlijke gebruiksrechtovereenkomst geldt (inclusief maar niet beperkt tot GNU General Public License en de GNU Lesser/Library General Public License) onder dergelijke toepasselijke afzonderlijke gebruiksrechtovereenkomsten en niet onder de voorwaarden van deze EULA, voor zover dit vereist is onder dergelijke afzonderlijke gebruiksrechtovereenkomsten ("UITGESLOTEN SOFTWARE").

  SOFTWARELICENTIE

  De SOFTWARE wordt in licentie gegeven, niet verkocht. De SOFTWARE wordt beschermd door auteursrechtwetgeving en andere wetgeving met betrekking tot intellectuele eigendommen alsmede internationale verdragen.

  AUTEURSRECHT

  Alle rechten in en aanspraken op de SOFTWARE (inclusief maar niet beperkt tot alle afbeeldingen, foto's, animaties, video's, audio, muziek, tekst en "applets" die in de SOFTWARE zijn opgenomen) zijn het eigendom van SONY of van één of meer van de EXTERNE LEVERANCIERS.

  LICENTIEVERLENING

  SONY verleent u een beperkte licentie voor het gebruik van de SOFTWARE, uitsluitend in verband met uw compatibele apparaat ("APPARAAT") en uitsluitend voor uw persoonlijke, niet-commerciële gebruik. SONY, aan SONY gelieerde ondernemingen (hierna gedefinieerd) en de EXTERNE LEVERANCIERS behouden zich expliciet alle rechten, aanspraken en belangen (inclusief maar niet beperkt tot alle intellectuele eigendomsrechten) in en op de SOFTWARE voor die niet specifiek aan u worden verleend onder deze EULA.

  "Aan SONY gelieerde onderneming" betekent in deze EULA Sony Corporation, het uiteindelijke moederbedrijf van SONY, en alle rechtspersonen die door Sony Corporation worden gecontroleerd. De term "gecontroleerd" betekent het direct of indirect in eigendom hebben van ten minste vijftig procent (50%) van het stemgerechtigd belang in een dergelijke onderneming of het hebben van de feitelijke macht om de managementbesluiten van een dergelijke onderneming te beheersen.

  VEREISTEN EN BEPERKINGEN

  Het is niet toegestaan de SOFTWARE geheel of gedeeltelijk te kopiëren, te publiceren, aan te passen, opnieuw te distribueren, te proberen de broncode ervan te achterhalen, te wijzigen, te reverse-engineeren, te decompileren of te ontmantelen en het is niet toegestaan enig afgeleid werk van of aan de hand van de SOFTWARE te maken tenzij dergelijk afgeleid werk opzettelijk mogelijk wordt gemaakt door de SOFTWARE. Het is niet toegestaan DRM-functionaliteit van de software te wijzigen of te manipuleren. Het is niet toegestaan de functies of beschermingsmaatregelen van de SOFTWARE of mechanismen die qua werking aan de software zijn gekoppeld, te omzeilen, te wijzigen of te verwijderen. Het is niet toegestaan afzonderlijke componenten van de SOFTWARE te scheiden voor gebruik op meer dan één APPARAAT tenzij SONY hiervoor expliciet toestemming heeft verleend. Het is niet toegestaan merken of kennisgevingen op de SOFTWARE te verwijderen, wijzigen, bedekken of onleesbaar te maken. Het is niet toegestaan de SOFTWARE te delen, te distribueren, te verhuren, in lease te geven, in sublicentie te geven, toe te wijzen, over te dragen of te verkopen. De software, netwerkdiensten of andere producten dan de SOFTWARE waarvan de prestatie van de SOFTWARE afhankelijk is, kan worden onderbroken of stopgezet naar goeddunken van de leveranciers (softwareleveranciers, dienstenleveranciers, SONY of aan SONY gelieerde ondernemingen). SONY en dergelijke leveranciers geven geen garantie dat de SOFTWARE, netwerkdiensten of andere producten beschikbaar blijven of dat deze zonder onderbreking of wijziging zullen werken.

  UITGEZONDERDE SOFTWARE EN OPEN SOURCE-ONDERDELEN

  Onverminderd de voorgaande verlening van een beperkte licentie, erkent u dat de SOFTWARE ook UITGEZONDERDE SOFTWARE kan bevatten. Bepaalde UITGEZONDERDE SOFTWARE kan onder softwarelicenties voor open source-software vallen ("OPEN SOURCE-ONDERDELEN"). Dit betekent dat alle softwarelicenties die als open source-licenties zijn goedgekeurd door het Open Source Initiative of die onder substantieel gelijksoortige licenties vallen, inclusief maar niet beperkt tot licenties die een voorwaarde bevatten dat de software die hieronder valt, alleen mag worden gedistribueerd als de distributeur de software beschikbaar stelt in de broncode. Als en voor zover openbaring verplicht is, kunt u http://oss.sony.net/Products/Linux of een andere door SONY aangewezen website bezoeken voor een lijst met de toepasselijke OPEN SOURCE-ONDERDELEN die van tijd tot tijd in de SOFTWARE zijn opgenomen en de toepasselijke algemene voorwaarden die het gebruik hiervan beheersen. Dergelijke algemene voorwaarden kunnen te allen tijde door de toepasselijke derden worden gewijzigd, zonder aansprakelijkheid jegens u. Voor zover dit verplicht is onder de licenties die op UITGEZONDERDE SOFTWARE van toepassing zijn, zijn de voorwaarden van dergelijke licenties van toepassing in plaats van de voorwaarden van deze EULA. Voor zover de voorwaarden van de licenties die op UITGEZONDERDE SOFTWARE van toepassing zijn, de beperkingen van deze EULA verbieden waar het om deze UITGEZONDERDE SOFTWARE gaat, zullen dergelijke beperkingen niet van toepassing zijn op dergelijke UITGEZONDERDE SOFTWARE. Voor zover de voorwaarden van de licenties die op UITGEZONDERDE SOFTWARE van toepassing zijn SONY ertoe verplichten broncode voor de SOFTWARE aan te bieden, wordt dit aanbod bij deze gedaan.

  GEBRUIK VAN SOFTWARE MET AUTEURSRECHTELIJK BESCHERMD MATERIAAL

  De SOFTWARE kan mogelijk door u worden gebruikt voor het weergeven, opslaan, verwerken en/of gebruiken van content (inhoud) die door u en/of derden is gemaakt. Dergelijke content kan vallen onder het auteursrecht, andere intellectuele eigendomswetgeving en/of overeenkomsten. U stemt ermee in dat u de SOFTWARE uitsluitend in naleving van alle wetgeving en overeenkomsten zult gebruiken die op dergelijke content van toepassing zijn. U bent ermee bekend en stemt ermee in dat SONY de passende maatregelen mag nemen om het auteursrecht te beschermen van content die door de SOFTWARE wordt opgeslagen, verwerkt of gebruikt. Dergelijke maatregelen omvatten onder meer tellen hoe vaak u back-ups maakt en herstelt via bepaalde functies van de SOFTWARE, het weigeren uw verzoek om het herstellen van gegevens in te schakelen te aanvaarden en het beëindigen van deze EULA indien u de SOFTWARE op onrechtmatige wijze gebruikt.

  CONTENTDIENSTEN

  HOUD A.U.B. OOK IN DE GATEN DAT DE SOFTWARE MOGELIJK IS ONTWORPEN VOOR GEBRUIK MET CONTENT DIE BESCHIKBAAR IS VIA EEN OF MEER INHOUDSDIENSTEN ("CONTENTDIENST"). HET GEBRUIK VAN DE DIENST EN DIE CONTENT IS ONDERWORPEN AAN DE SERVICEVOORWAARDEN VAN DIE CONTENTDIENST. ALS U NIET MET DEZE VOORWAARDEN AKKOORD GAAT, ZAL UW GEBRUIK VAN DE SOFTWARE AAN BEPERKINGEN ONDERHEVIG ZIJN. U BENT ERMEE BEKEND EN STEMT ERMEE IN DAT BEPAALDE CONTENT EN DIENSTEN DIE VIA DE SOFTWARE BESCHIKBAAR ZIJN, MOGELIJK DOOR DERDEN WORDT AANGEBODEN WAAROVER SONY EN SONY-DOCHTERONDERNEMINGEN GEEN CONTROLE HEBBEN. VOOR HET GEBRUIK VAN CONTENTDIENSTEN IS EEN INTERNETVERBINDING NODIG. DE CONTENTDIENST KAN TE ALLEN TIJDE WORDEN STOPGEZET.

  INTERNETCONNECTIVITEIT EN DIENSTEN VAN DERDEN

  U erkent en stemt ermee in dat voor toegang tot bepaalde SOFTWARE-functies een internetverbinding nodig kan zijn, waarvoor u als enige verantwoordelijk bent. Daarnaast bent u als enige verantwoordelijk voor het aan derden betalen van enige kosten die aan uw internetverbinding verbonden zijn, inclusief maar niet beperkt tot de kosten van internetproviders en zendtijdkosten. Het gebruik van de SOFTWARE kan beperkt zijn, afhankelijk van de mogelijkheden, bandbreedte of technische beperkingen van uw internetverbinding en internetdienst. Het leveren, de kwaliteit en de beveiliging van een dergelijke internetconnectiviteit zijn de verantwoordelijkheid van de derde die een dergelijke dienst aanbiedt.

  EXPORTREGELGEVING EN ANDERE REGELGEVING

  U stemt ermee in dat u zult voldoen aan alle toepasselijke export- en wederexportbeperkingen en aan alle regelgeving van het gebied of land waarin u verblijft, dat u geen overdracht van de SOFTWARE zult uitvoeren of autoriseren naar een verboden land en dat u dergelijke beperkingen en regels ook niet op andere wijze zult breken.

  ACTIVITEITEN MET EEN HOOG RISICO

  De SOFTWARE heeft geen storingstolerantie en is niet ontworpen, gefabriceerd of bedoeld voor gebruik of wederverkoop als online controleapparatuur in gevaarlijke omgevingen waarin faalveilige prestatie vereist is, zoals de bediening van nucleaire faciliteiten, navigatie- of communicatiesystemen voor luchtvaartuigen, luchtverkeersleiding, directe levensinstandhoudingsapparaten of wapensystemen, waarbij het falen van de software kan leiden tot de dood, persoonlijk letsel of ernstige fysieke schade of milieuschade ("ACTIVITEITEN MET EEN HOOG RISICO"). SONY, SONY-dochterondernemingen, elk van de EXTERNE LEVERANCIERS en elk van hun respectieve dochterondernemingen wijzen specifiek alle expliciete of impliciete garanties, plichten of voorwaarden op gebied van geschiktheid af voor ACTIVITEITEN MET EEN HOOG RISICO.

  UITSLUITING VAN GARANTIE OP SOFTWARE

  U erkent en stemt ermee in dat het gebruik van de SOFTWARE volledig voor uw eigen risico is en dat u verantwoordelijk bent voor het gebruik van de SOFTWARE. De SOFTWARE wordt aangeboden "ZOALS DEZE IS", zonder garanties, verplichtingen of voorwaarden van welke soort dan ook.

  SONY, SONY-DOCHTERONDERNEMINGEN EN ELK VAN DE EXTERNE LEVERANCIERS (voor doeleinden van deze paragraaf, worden SONY, SONY-DOCHTERONDERNEMINGEN en elk van de EXTERNE LEVERANCIERS gezamenlijk als "SONY" aangeduid) VERWERPEN EXPLICIET ALLE GARANTIES, VERPLICHTINGEN OF VOORWAARDEN, HET ZIJ EXPLICIET, HET ZIJ IMPLICIET, INCLUSIEF MAAR NIET BEPERKT TOT DE IMPLICIETE GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID, HET NIET MAKEN VAN INBREUK OP RECHTEN EN GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL. SONY GEEFT GEEN GARANTIES, VOORWAARDEN OF VERKLARINGEN (A) DAT DE FUNCTIES DIE ZICH IN DE SOFTWARE BEVINDEN AAN UW VEREISTEN VOLDOEN OF DAT DEZE ZULLEN WORDEN BIJGEWERKT; (B) DAT DE WERKING VAN DE SOFTWARE CORRECT OF FOUTVRIJ ZAL ZIJN OF DAT EVENTUELE DEFECTEN ZULLEN WORDEN GECORRIGEERD; (C) DAT DE SOFTWARE GEEN SCHADE ZAL TOEBRENGEN AAN ANDERE SOFTWARE, HARDWARE OF GEGEVENS; (D) DAT SOFTWARE, NETWERKDIENSTEN (WAARONDER HET INTERNET) OF PRODUCTEN (ANDERS DAN DE SOFTWARE) WAARVAN DE PRESTATIE VAN DE SOFTWARE AFHANKELIJK IS, BESCHIKBAAR, ONONDERBROKEN OF ONGEWIJZIGD ZAL BLIJVEN; EN (E) MET BETREKKING TOT HET GEBRUIK VAN DE SOFTWARE OP HET GEBIED VAN JUISTHEID, NAUWKEURIGHEID, BETROUWBAARHEID OF ANDERSZINS.

  DOOR SONY OF EEN GEAUTORISEERDE VERTEGENWOORDIGER VERSTREKTE MONDELINGE OF SCHRIFTELIJKE INFORMATIE OF ADVIEZEN SCHEPPEN IN GEEN GEVAL EEN GARANTIE, VERPLICHTING OF VOORWAARDE EN BREIDEN DE REIKWIJDTE VAN DEZE GARANTIE OP GEEN ENKELE WIJZE UIT. INDIEN DE SOFTWARE DEFECT BLIJKT TE ZIJN, KOMEN ALLE KOSTEN VOOR EVENTUEEL BENODIGDE ONDERHOUD, REPARATIE OF CORRECTIE VOOR UW REKENING. IN SOMMIGE RECHTSGEBIEDEN IS HET UITSLUITEN VAN IMPLICIETE GARANTIES NIET TOEGESTAAN. HET IS DAAROM MOGELIJK DAT DEZE UITSLUITINGEN MOGELIJK NIET OP U VAN TOEPASSING ZIJN.

  BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID

  SONY, SONY-DOCHTERONDERNEMINGEN EN ELK VAN DE EXTERNE LEVERANCIERS (voor doeleinden van deze paragraaf worden SONY, SONY-DOCHTERONDERNEMINGEN en elk van de EXTERNE LEVERANCIERS gezamenlijk als "SONY" aangeduid) ZIJN NIET AANSPRAKELIJK VOOR INCIDENTELE OF GEVOLGSCHADE WEGENS SCHENDING VAN ENIGE EXPLICIETE OF IMPLICIETE GARANTIE, CONTRACTBREUK, NALATIGHEID, RISICOAANSPRAKELIJKHEID OF ENIG ANDER WETTELIJK PRINCIPE MET BETREKKING TOT DE SOFTWARE, INCLUSIEF MAAR NIET BEPERKT TOT SCHADE ALS GEVOLG VAN WINSTDERVING, INKOMSTENDERVING, GEGEVENSVERLIES, GEBRUIKSVERLIES, VERLIES VAN HET GEBRUIK VAN DE SOFTWARE OF EVENTUEEL BIJBEHORENDE HARDWARE, DOWNTIME EN TIJD VAN DE GEBRUIKER, OOK ALS ZIJ ZIJN INGELICHT OVER DE MOGELIJKHEID VAN EEN DERGELIJKE SCHADE. IN IEDER GEVAL BLIJFT HUN TOTALE AANSPRAKELIJKHEID ONDER DE BEPALINGEN VAN DEZE EULA BEPERKT TOT HET BEDRAG DAT FEITELIJK VOOR DE SOFTWARE IS BETAALD. IN SOMMIGE RECHTSGEBIEDEN IS HET UITSLUITEN OF BEPERKEN VAN INCIDENTELE OF GEVOLGSCHADE NIET TOEGESTAAN. HET IS DAAROM MOGELIJK DAT DE BOVENSTAANDE UITSLUITING OF BEPERKING NIET OP U VAN TOEPASSING IS.

  AUTOMATISCHE UPDATEFUNCTIE

  SONY, SONY-dochterondernemingen of de EXTERNE LEVERANCIERS kunnen de SOFTWARE van tijd tot tijd automatisch updaten of anderszins wijzigen, inclusief maar niet beperkt tot het verbeteren van de beveiligingsfuncties, foutcorrectie en verbetering van functies, dit wanneer u in contact bent met de servers van SONY, SONY-dochterondernemingen of derden of anderszins. Dergelijke updates of wijzigingen kunnen de aard van functies of andere aspecten van de SOFTWARE verwijderen of wijzigen, inclusief maar niet beperkt tot functies waarvan u mogelijk afhankelijk bent. U erkent en stemt ermee in dat dergelijke activiteiten volledig naar eigen goeddunken van SONY kunnen plaatsvinden en dat SONY het verplicht kan stellen dat u dergelijke updates of wijzigingen volledig installeert of aanvaardt ten einde de SOFTWARE to mogen blijven gebruiken. Alle updates/wijzigingen worden voor de doeleinden van deze EULA geacht deel uit te maken van de SOFTWARE. Door deze EULA te aanvaarden, stemt u in met dergelijke updates/wijzigingen.

  VOLLEDIGE OVEREENKOMST, VERKLARING VAN AFSTAND, SCHEIDBAARHEID

  Deze EULA en het privacybeleid van SONY, elk zoals van tijd tot tijd aangevuld en gewijzigd, vormen samen de volledige overeenkomst tussen u en SONY met betrekking tot de SOFTWARE. Indien SONY een recht of bepaling uit deze EULA niet uitoefent of afdwingt, houdt dit niet in dat afstand wordt gedaan van een dergelijke recht of een dergelijke bepaling. Als enig deel van deze EULA als ongeldig, onwettig of niet-afdwingbaar wordt verklaard, dient een dergelijke bepaling te worden opgelegd voor zover deze toelaatbaar is, met als doel de intentie van deze EULA te handhaven. De overige delen van de EULA blijven volledig van kracht. Het Weens koopverdrag is niet van toepassing op de SOFTWARE of op deze EULA. Daarnaast zal deze EULA op geen enkele wijze worden beheerst of geïnterpreteerd door verwijzing naar enige wetgeving die is gebaseerd op de U.S. Uniform Computer Information Transactions Act (UCITA), enige andere wetgeving die aan UCITA is ontleend of hiermee in verband staat of enige andere soortgelijke wetgeving in toepasselijke rechtsgebieden.

  BINDENDE ARBITRAGE

  TENZIJ ANDERSZINS BEPERKT ONDER HET TOEPASSELIJKE RECHT, DIENEN ALLE "GESCHILLEN" DIE NIET WORDEN BESLECHT VIA HET INFORMELE ONDERHANDELINGSPROCES DAT HIERIN WORDT BESCHREVEN, UITSLUITEND VIA BINDENDE ARBITRAGE TE WORDEN OPGELOST. "GESCHIL" wordt gedefinieerd als alle onenigheden, rechtsvorderingen, claims, controverses of gerechtelijke procedures tussen u en een SONY-rechtspersoon die verband houdt met of voortkomt uit de SOFTWARE of deze EULA. Aan de term GESCHIL dient de ruimst mogelijke betekenis te worden toegekend die zal worden afgedwongen. Indien zich een GESCHIL voordoet, stemt u ermee in hiervan eerst SONY in kennis te stellen door contact op te nemen met Sony Corporation te 1-7-1 Konan Minato-ku, Tokyo, 108-0075 Japan, T.a.v.: External Affairs Desk (met een kopie naar Sony Corporation, 1-7-1 Konan, Minato-Ku, Tokyo, 108-0075, Japan, T.a.v.: Legal & Compliance Department) en te goeder trouw gedurende minstens 14 dagen deel te nemen aan onderhandelingen om te proberen enig GESCHIL te beslechten, met dien uitzondering dat zowel u als SONY (of enige aan SONY gelieerde onderneming) deze informele onderhandelingsprocedure kan overslaan voor GESCHILLEN rond het afdwingen of beschermen van intellectuele eigendomsrechten of omtrent de geldigheid van deze rechten.

  INSTRUCTIES INZAKE ARBITRAGE

  Ten einde arbitrage te starten, moet u of SONY de andere partij een schriftelijke eis tot arbitrage sturen. De arbitrage vindt vervolgens plaats voor één enkele arbiter. Arbitrage geschiedt volgens de Versnelde procedures van de commerciële arbitrageregels en - indien van toepassing - de Aanvullende procedures voor klant-gerelateerde geschillen ("Regels") van de Japanse Commerciële Arbitrage-associatie ("JCAA") die van kracht zijn op het moment dat de claim wordt ingediend. U kunt een kopie van de Regels van de JCAA opvragen door contact met de JCAA. De indieningstarieven voor het starten en uitvoeren van arbitrage worden gedeeld tussen u en SONY, maar uw tarieven mogen in geen geval ooit hoger zijn dan het bedrag dat toelaatbaar is onder de speciale regels voor Consumentengeschillen van de JCAA. Op dat punt zal SONY de aanvullende administratieve tarieven en onkosten op zich nemen. Dit houdt geen verbod in voor de arbiter om de winnende partijen hun tarieven en onkosten inzake de arbitrage toe te kennen waar dit onder de Regels toepasselijk is. Tenzij u en SONY anderszins overeenkomen, vindt de arbitrage plaats in Tokyo, Japan, en beheerst de toepasselijke wetgeving van Japan de inhoud van enig GESCHIL. De beslissing van de arbiter is bindend en definitief. De arbiter kan alleen een declaratoire uitspraak doen of een gerechtelijk bevel opleggen ten gunste van de partij die verhaal zoekt, en alleen voor zover nodig om passend verhaal te bieden voor de individuele claim van die partij. Elke rechtbank met jurisdictie over de partijen kan de beslissing van de arbiter afdwingen.

  UITZONDERING KLEINE VORDERINGEN

  Ondanks de hiervoor uiteengezette bepalingen, hebt u het recht GESCHILLEN aanhangig te maken bij een kantongerecht of een andere gelijksoortige rechtbank met beperkte jurisdictie, voor zover het bedrag waarover het gaat niet hoger is dan .000 en zolang een dergelijke rechtbank de juiste jurisdictie heeft en aan alle overige vereisten (inclusief het bedrag waarover het geschil gaat) is voldaan.

  INSTRUCTIES VOOR OPT-OUT

  INDIEN U NIET AAN DE BOVENSTAANDE BEPALING INZAKE BINDENDE ARBITRAGE GEBONDEN WENST TE ZIJN, MOET U HET VOLGENDE DOEN: (1) U MOET SONY HIERVAN SCHRIFTELIJK IN KENNIS STELLEN BINNEN 30 DAGEN NA DE DATUM WAAROP U DE SOFTWARE VOOR HET EERST HEBT GEBRUIKT OF WAAROP U MET DEZE EULA AKKOORD BENT GEGAAN, AL NAAR GELANG WAT ZICH HET EERSTE VOORDOET; (2) UW SCHRIFTELIJKE KENNISGEVING MOET PER POST WORDEN VERZONDEN AAN SONY CORPORATION, 1-7-1 KONAN MINATO-KU, TOKYO, 108-0075 JAPAN, T.A.V.: EXTERNAL AFFAIRS DESK (MET EEN KOPIE NAAR SONY CORPORATION, 1-7-1 KONAN, MINATO-KU, TOKYO, 108-0075, JAPAN, T.A.V.: LEGAL & COMPLIANCE DEPARTMENT); EN (3) UW SCHRIFTELIJKE KENNISGEVING MOET DE VOLGENDE INFORMATIE BEVATTEN: (A) UW NAAM; (B) UW ADRES; (C) DE DATUM WAAROP U DE SOFTWARE VOOR HET EERST GEBRUIKTE OF MET DE EULA INSTEMDE; EN (D) EEN DUIDELIJKE VERKLARING DAT U GESCHILLEN MET SONY-RECHTSPERSONEN NIET VIA ARBITRAGE WENST OP TE LOSSEN.

  Als u ervoor kiest zich af te melden voor deze geschillenbeslechtingsprocedure, heeft dit geen invloed op de voorwaarden van deze EULA, die onverminderd op u van toepassing zullen zijn.

  HET WEIGEREN VAN WIJZIGINGEN IN DE GESCHILLENPROCEDURES

  Onverminderd andersluidende bepalingen in deze EULA, mag u veranderingen afwijzen die in de bepaling inzake bindende arbitrage worden aangebracht indien (1) u uw geautoriseerde gebruik van de SOFTWARE al had gestart op het moment dat de verandering werd/wordt gemaakt; en (2) als uw schriftelijke kennisgeving aan het adres in de hieraan onmiddellijk voorafgaande paragraaf is/wordt verzonden binnen 30 dagen nadat de specifieke verandering is/wordt gemaakt. Indien zich een dergelijke situatie voordoet, blijft u gebonden aan de GESCHILLEN procedures waarmee u eerder instemde en die bestonden voordat de door u geweigerde wijziging werd gemaakt.

  DIVERS

  Alle GESCHILLEN die niet onder arbitrage vallen en die niet aanhangig zijn gemaakt bij een kantonrechtbank, zullen door een der partijen aanhangig worden gemaakt bij de arrondissementsrechtbank van Tokyo in Japan. De partijen gaan ermee akkoord dat het oordeel, het vonnis of het bevel dat door een rechtbank in de laatste instantie of een rechtbank met lagere jurisdictie waarbij in Tokyo, Japan, geen beroep is ingediend, voor beide partijen definitief en bindend zal zijn.

  BILLIJK VERHAAL

  Onverminderd andersluidende bepalingen in deze EULA, erkent u en stemt u ermee in dat het door u schenden of niet naleven van deze EULA onherstelbare schade zal veroorzaken voor SONY, waarvoor geldelijke schadevergoedingen onvoldoende zouden zijn, en u stemt ermee in dat SONY een gerechtelijke bevel of andere gerechtelijke maatregel verkrijgt die SONY nodig of passend acht onder dergelijke omstandigheden. SONY kan daarnaast alle wettige en technische maatregelen nemen om schending van deze EULA te voorkomen en/of deze EULA te handhaven, inclusief maar niet beperkt tot onmiddellijke beëindiging van uw gebruik van de SOFTWARE, indien SONY naar eigen inzicht gelooft dat u deze EULA hebt geschonden of voornemens bent deze te schenden. Dit verhaal komt bovenop eventueel ander verhaal waarop SONY recht heeft volgens de wetgeving, onder redelijkheid en billijkheid of volgens contract.

  BEËINDIGING

  Onverminderd haar overige rechten kan SONY deze EULA beëindigen als u niet aan één of meer van de voorwaarden daarvan voldoet. In het geval van een dergelijke beëindiging moet u: (ⅰ) alle gebruik van de SOFTWARE stoppen en alle kopieën daarvan vernietigen; (ⅱ) voldoen aan de vereisten in de onderstaande paragraaf met de titel "Uw verantwoordelijkheden met betrekking tot uw account".

  AANPASSINGEN

  SONY BEHOUDT ZICH HET RECHT VOOR DE BEPALINGEN VAN DEZE EULA NAAR EIGEN GOEDDUNKEN AAN TE PASSEN DOOR EEN KENNISGEVING TE POSTEN OP EEN DOOR SONY AANGEWEZEN WEBSITE, DOOR EEN E-MAILKENNISGEVING TE ZENDEN AAN EEN DOOR U VERSTREKT E-MAILADRES, DOOR EEN KENNISGEVING TE VERSTREKKEN ALS DEEL VAN HET PROCES WAARMEE U UPGRADES/UPDATES VERKRIJGT OF DOOR EEN ANDERE WETTELIJK HERKENBARE VORM VAN KENNISGEVING. Als u niet met de aanpassing akkoord gaat, dient u zo spoedig mogelijk contact met SONY op te nemen voor instructies. Als u de SOFTWARE blijft gebruiken na de ingangsdatum van een dergelijke kennisgeving, wordt dit gezien als uw instemming om aan een dergelijke aanpassing gebonden te zijn.

  DERDEBEGUNSTIGDEN

  Elke EXTERNE LEVERANCIER is een expliciet bedoelde derdebegunstigde van elke bepaling in deze EULA met betrekking tot de SOFTWARE van dergelijke partij en heeft het recht om naleving van iedere bepaling van deze EULA af te dwingen voor dergelijke SOFTWARE.

  UW VERANTWOORDELIJKHEDEN MET BETREKKING TOT UW ACCOUNT

  Indien u uw APPARAAT terugbrengt naar de plaats van aankoop, verkoopt of het apparaat anderszins overdraagt of als deze EULA wordt beëindigd, is het uw verantwoordelijkheid de SOFTWARE van het APPARAAT te verwijderen en alle accounts te verwijderen die u mogelijk op het APPARAAT hebt gemaakt of waartoe u via de SOFTWARE toegang hebt. U bent volledig aansprakelijk voor het handhaven van de vertrouwelijkheid van accounts die u hebt bij SONY, SONY-dochterondernemingen of derden en voor alle gebruikersnamen en wachtwoorden die gekoppeld zijn aan het gebruik van uw APPARAAT.

  Als u nog vragen hebt over deze EULA, kunt u schriftelijk contact opnemen met SONY op: Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku, Tokyo, 108-0075 Japan.

  © 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 Sony Corporation