Licentieovereenkomst voor eindgebruikers

Softwaredownloads en online toepassingen: beperkingen en disclaimers

Alle stuurprogramma's, software, programma's (inclusief alle upgrades en updates), browserinvoegtoepassingen, randapparatuur en andere toepassingen, computergebaseerde diensten of hulpprogramma's, alle software die aan gebruikers beschikbaar wordt gesteld in verband met of om toegang te faciliteren tot, elk abonnement dat gerelateerd is aan deze site en alle bestanden en afbeeldingen die ingesloten zijn in of gegenereerd worden door software, programma's en andere materialen die beschikbaar zijn als download of als externe toepassing of dienst van de inhoud van de site (hulpprogramma's) worden verstrekt met als doel de ondersteuning van en dienstverlening aan gebruikers. Eigendom van hulpprogramma's (al dan niet gedownload) wordt niet overgedragen aan gebruikers en blijft bezit (met betrekking tot alle hierin besloten intellectuele eigendomsrechten) van Sony, partners van Sony of de desbetreffende licentiegevers.

Het gebruik van elk hulpprogramma door de gebruiker is onderhevig aan de voorwaarden van alle online en offline documenten, de licentie voor de eindgebruiker of andere relevante overeenkomsten en algemene voorwaarden die worden aangegeven door de desbetreffende leverancier of licentiegever (EULA, licentieovereenkomst voor eindgebruikers) (in geval van discrepantie tussen deze voorwaarden wordt aan de licentieovereenkomst een zwaarder belang toegekend dan aan deze voorwaarden). Indien een hulpprogramma niet met een EULA wordt geleverd, wordt het hulpprogramma aan u in licentie gegeven voor één gebruiker. Deze licentie is niet overdraagbaar, niet-exclusief en herroepbaar.

Hulpprogramma's mogen alleen worden gebruikt zoals beschreven in de desbetreffende EULA. De gebruiker heeft geen toestemming om hulpprogramma's te reproduceren, kopiëren, verhuren, leasen, decompileren, verkopen of uit elkaar te halen, met uitzondering van eventuele toestemming die nadrukkelijk wordt verleend door de EULA of geldende wetgeving. Onrechtmatig gebruik van hulpprogramma's is in strijd met de auteursrechten en andere rechten op intellectueel eigendom. Sony of de desbetreffende licentiegever (waar van toepassing) behoudt zich alle rechten voor.
Sony geeft geen garantie met betrekking tot de nauwkeurigheid of betrouwbaarheid van de resultaten of de output die afkomstig is van het gebruik van hulpprogramma's. Sony aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor gegevensverlies of schade die ontstaat door de installatie of het gebruik van een van de gedownloade hulpprogramma's, verleent verder geen garantie en aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid met betrekking tot hulpprogramma's. Sony adviseert gebruikers (en gebruikers verklaren dit advies na te zullen leven) om altijd een kopie van alle gegevens te maken en bewaren op hardware (waarmee of waarop hulpprogramma's zullen worden geïnstalleerd of gebruikt) voordat een hulpprogramma wordt geïnstalleerd of gebruikt.
Sony en partners van Sony bieden geen ondersteuning of hulp (behalve indien nadrukkelijk vermeld in een desbetreffende EULA) bij het gebruik, de installatie of het onderhoud van hulpprogramma's of bij het oplossen van fouten of problemen die zich kunnen voordoen als gevolg van het gebruik of de installatie van hulpprogramma's.

U erkent dat de hulpprogramma's en eventuele bijbehorende documentatie en/of technische gegevens onderhevig kunnen zijn aan geldende wetgeving en reglementen inzake exportbeperkingen. U verklaart dat u de hulpprogramma's niet zult exporteren of voor wederuitvoer zult aanbieden, noch direct, noch indirect, indien dat een inbreuk vormt op dergelijke wetgeving en reglementen.
Indien Sony (schriftelijk) instemt met het bieden van technische ondersteuning voor een product van Sony, wordt deze ondersteuning alleen geboden voor de desbetreffende producten van Sony in combinatie met besturingssystemen en andere software die gelijk is aan de software waarmee het product werd geleverd vanuit de fabriek van Sony of de partner van Sony. Sony behoudt zich het recht voor om geen ondersteuning te bieden voor producten van Sony waarop achteraf hulpprogramma's zijn aangebracht of geladen.

Geldende EULA's kunnen aanvullende uitsluitingen of beperkingen van de garantie en aansprakelijkheid voor hulpprogramma's opleggen.

Door een hulpprogramma te downloaden, verklaart u in te stemmen met deze voorwaarden. Indien u niet akkoord gaat met deze voorwaarden, mag u geen hulpprogramma of bijbehorende online documentatie downloaden.