Music Center for PC

  GEBRUIKSRECHTOVEREENKOMST / TOESTEMMING VOOR HET VERZAMELEN EN GEBRUIKEN VAN UW GEGEVENS (Music Center for PC Ver.1.0)

  BELANGRIJK:

  LEES DEZE GEBRUIKSRECHTOVEREENKOMST ("EULA") ZORGVULDIG DOOR VOORDAT U DE SOFTWARE GEBRUIKT. ALS U DE SOFTWARE GEBRUIKT, ACCEPTEERT U DAARMEE DE VOORWAARDEN VAN DEZE EULA. ALS U DE VOORWAARDEN VAN DEZE EULA NIET ACCEPTEERT, MAG U DE SOFTWARE NIET GEBRUIKEN.

  Deze EULA is een wettige overeenkomst tussen u en Sony Video & Sound Products Inc. ("SONY"). Deze EULA beheerst uw rechten en plichten ten aanzien van de software behorende bij de "Sony | Music Center for PC", inclusief toepassingssoftware en computersoftware, van SONY en/of haar externe licentieverleners (waaronder de dochterondernemingen van SONY) en hun respectievelijke dochterondernemingen (gezamenlijk, de "EXTERNE LEVERANCIERS"), tezamen met alle updates/upgrades die door SONY worden verstrekt, alle gedrukte, online of andere elektronische documentatie voor dergelijke software en alle gegevensbestanden die door het gebruik van dergelijke software worden geschapen (gezamenlijk, de "SOFTWARE").

  Onverminderd het voorgaande, valt alle software in de SOFTWARE waarvoor een afzonderlijke gebruiksrechtovereenkomst geldt (inclusief maar niet beperkt tot GNU General Public License en de GNU Lesser/Library General Public License) onder dergelijke toepasselijke afzonderlijke gebruiksrechtovereenkomsten en niet onder de voorwaarden van deze EULA, voor zover dit vereist is onder dergelijke afzonderlijke gebruiksrechtovereenkomsten ("UITGESLOTEN SOFTWARE").

  SOFTWARELICENTIE

  De SOFTWARE wordt in licentie gegeven, niet verkocht. De SOFTWARE wordt beschermd door auteursrechtwetgeving en andere wetgeving met betrekking tot intellectuele eigendommen alsmede internationale verdragen.

  AUTEURSRECHT

  Alle rechten in en aanspraken op de SOFTWARE (inclusief maar niet beperkt tot alle afbeeldingen, foto's, animaties, video's, audio, muziek, tekst en "applets" die in de SOFTWARE zijn opgenomen) zijn het eigendom van SONY of van één of meer van de EXTERNE LEVERANCIERS.

  LICENTIEVERLENING

  SONY verleent u een beperkte licentie voor het gebruik van de SOFTWARE, uitsluitend in verband met uw compatibele apparaat, zoals een pc ("APPARAAT") en uitsluitend voor uw persoonlijke, niet-commerciële gebruik. SONY, SONY-dochterondernemingen (hierna gedefinieerd) en de EXTERNE LEVERANCIERS behouden zich expliciet alle rechten, aanspraken en belangen (inclusief maar niet beperkt tot alle intellectuele eigendomsrechten) in en op de SOFTWARE voor die niet specifiek aan u worden verleend onder deze EULA.

  "SONY-dochterondernemingen" betekent in deze EULA alle rechtspersonen die door SONY Corporation - de uiteindelijke moederonderneming van SONY - worden beheerst. De term "beheerst" betekent het direct of indirect in eigendom hebben van ten minste vijftig procent (50%) van het stemgerechtigd belang in een dergelijke onderneming of het hebben van de feitelijke macht om de managementbesluiten van een dergelijke onderneming te beheersen.

  VEREISTEN EN BEPERKINGEN

  Het is niet toegestaan de SOFTWARE geheel of gedeeltelijk te kopiëren, te publiceren, aan te passen, opnieuw te distribueren, te proberen de broncode ervan te achterhalen, te wijzigen, te reverse-engineeren, te decompileren of te ontmantelen en het is niet toegestaan enig afgeleid werk van of aan de hand van de SOFTWARE te maken tenzij dergelijk afgeleid werk opzettelijk mogelijk wordt gemaakt door de SOFTWARE. Het is niet toegestaan DRM-functionaliteit van de software te wijzigen of te manipuleren. Het is niet toegestaan de functies of beschermingsmaatregelen van de SOFTWARE of mechanismen die qua werking aan de software zijn gekoppeld, te omzeilen, te wijzigen of te verwijderen. Het is niet toegestaan afzonderlijke componenten van de SOFTWARE te scheiden voor gebruik op meer dan één APPARAAT tenzij SONY hiervoor expliciet toestemming heeft verleend. Het is niet toegestaan merken of kennisgevingen op de SOFTWARE te verwijderen, wijzigen, bedekken of onleesbaar te maken. Het is niet toegestaan de SOFTWARE te delen, te distribueren, te verhuren, in lease te geven, in sublicentie te geven, toe te wijzen, over te dragen of te verkopen. De software, netwerkdiensten of andere producten dan de SOFTWARE waarvan de prestatie van de SOFTWARE afhankelijk is, kan worden onderbroken of stopgezet naar goeddunken van de leveranciers (softwareleveranciers, dienstenleveranciers, SONY of SONY-dochterondernemingen). SONY en dergelijke leveranciers geven geen garantie dat de SOFTWARE, netwerkdiensten of andere producten beschikbaar blijven of dat deze zonder onderbreking of wijziging zullen werken.

  UITGEZONDERDE SOFTWARE EN OPEN SOURCE-ONDERDELEN

  Onverminderd de voorgaande verlening van een beperkte licentie, erkent u dat de SOFTWARE ook UITGEZONDERDE SOFTWARE kan bevatten. Bepaalde UITGEZONDERDE SOFTWARE kan onder softwarelicenties voor open source-software vallen ("OPEN SOURCE-ONDERDELEN"). Dit betekent dat alle softwarelicenties die als open source-licenties zijn goedgekeurd door het Open Source Initiative of die onder substantieel gelijksoortige licenties vallen, inclusief maar niet beperkt tot licenties die een voorwaarde bevatten dat de software die hieronder valt, alleen mag worden gedistribueerd als de distributeur de software beschikbaar stelt in de broncode. Als en voor zover openbaring verplicht is, kunt u www.sony.net/Products/Linux of een andere door SONY aangewezen website bezoeken voor een lijst met de toepasselijke OPEN SOURCE-ONDERDELEN die van tijd tot tijd in de SOFTWARE zijn opgenomen en de toepasselijke algemene voorwaarden die het gebruik hiervan beheersen. Dergelijke algemene voorwaarden kunnen te allen tijde door de toepasselijke derden worden gewijzigd, zonder aansprakelijkheid jegens u. Voor zover dit verplicht is onder de licenties die op UITGEZONDERDE SOFTWARE van toepassing zijn, zijn de voorwaarden van dergelijke licenties van toepassing in plaats van de voorwaarden van deze EULA. Voor zover de voorwaarden van de licenties die op UITGEZONDERDE SOFTWARE van toepassing zijn, de beperkingen van deze EULA verbieden waar het om deze UITGEZONDERDE SOFTWARE gaat, zullen dergelijke beperkingen niet van toepassing zijn op dergelijke UITGEZONDERDE SOFTWARE. Voor zover de voorwaarden van de licenties die op UITGEZONDERDE SOFTWARE van toepassing zijn SONY ertoe verplichten broncode voor de SOFTWARE aan te bieden, wordt dit aanbod bij deze gedaan.

  GEBRUIK VAN SOFTWARE MET AUTEURSRECHTELIJK BESCHERMD MATERIAAL

  De SOFTWARE kan mogelijk door u worden gebruikt voor het weergeven, opslaan, verwerken en/of gebruiken van content (inhoud) die door u en/of derden is gemaakt. Dergelijke content kan vallen onder het auteursrecht, andere intellectuele eigendomswetgeving en/of overeenkomsten. U stemt ermee in dat u de SOFTWARE uitsluitend in naleving van alle wetgeving en overeenkomsten zult gebruiken die op dergelijke content van toepassing zijn. U bent ermee bekend en stemt ermee in dat SONY of SONY-dochterondernemingen de passende maatregelen mogen nemen om het auteursrecht te beschermen van content die door de SOFTWARE wordt opgeslagen, verwerkt of gebruikt. Dergelijke maatregelen omvatten onder meer tellen hoe vaak u back-ups maakt en herstelt via bepaalde functies van de SOFTWARE, het weigeren uw verzoek om het herstellen van gegevens in te schakelen en het beëindigen van deze EULA indien u de SOFTWARE op onrechtmatige wijze gebruikt.

  CONTENTDIENSTEN

  HOUD A.U.B. OOK IN DE GATEN DAT DE SOFTWARE MOGELIJK IS ONTWORPEN VOOR GEBRUIK MET CONTENT DIE BESCHIKBAAR IS VIA EEN OF MEER INHOUDSDIENSTEN ("CONTENTDIENST"). HET GEBRUIK VAN DE DIENST EN DIE CONTENT IS ONDERWORPEN AAN DE SERVICEVOORWAARDEN VAN DIE CONTENTDIENST. ALS U NIET MET DEZE VOORWAARDEN AKKOORD GAAT, ZAL UW GEBRUIK VAN DE SOFTWARE AAN BEPERKINGEN ONDERHEVIG ZIJN. U BENT ERMEE BEKEND EN STEMT ERMEE IN DAT BEPAALDE CONTENT EN DIENSTEN DIE VIA DE SOFTWARE BESCHIKBAAR ZIJN, MOGELIJK DOOR DERDEN WORDT AANGEBODEN WAAROVER SONY EN SONY-DOCHTERONDERNEMINGEN GEEN CONTROLE HEBBEN. VOOR HET GEBRUIK VAN CONTENTDIENSTEN IS EEN INTERNETVERBINDING NODIG. DE CONTENTDIENST KAN TE ALLEN TIJDE WORDEN STOPGEZET.

  INTERNETCONNECTIVITEIT EN DIENSTEN VAN DERDEN

  U erkent en stemt ermee in dat voor toegang tot bepaalde SOFTWARE-functies een internetverbinding nodig kan zijn, waarvoor u als enige verantwoordelijk bent. Daarnaast bent u als enige verantwoordelijk voor het aan derden betalen van enige kosten die aan uw internetverbinding verbonden zijn, inclusief maar niet beperkt tot de kosten van internetproviders en zendtijdkosten. Het gebruik van de SOFTWARE kan beperkt zijn, afhankelijk van de mogelijkheden, bandbreedte of technische beperkingen van uw internetverbinding en internetdienst. Het leveren, de kwaliteit en de beveiliging van een dergelijke internetconnectiviteit zijn de verantwoordelijkheid van de derde die een dergelijke dienst aanbiedt.

  EXPORTREGELGEVING EN ANDERE REGELGEVING

  U stemt ermee in dat u zult voldoen aan alle toepasselijke export- en wederexportbeperkingen en aan alle regelgeving van het gebied of land waarin u verblijft, dat u geen overdracht van de SOFTWARE zult uitvoeren of autoriseren naar een verboden land en dat u dergelijke beperkingen en regels ook niet op andere wijze zult breken .

  ACTIVITEITEN MET EEN HOOG RISICO

  De SOFTWARE heeft geen storingstolerantie en is niet ontworpen, gefabriceerd of bedoeld voor gebruik of wederverkoop als online controleapparatuur in gevaarlijke omgevingen waarin faalveilige prestatie vereist is, zoals de bediening van nucleaire faciliteiten, navigatie- of communicatiesystemen voor luchtvaartuigen, luchtverkeersleiding, directe levensinstandhoudingsapparaten of wapensystemen, waarbij het falen van de software kan leiden tot de dood, persoonlijk letsel of ernstige fysieke schade of milieuschade ("ACTIVITEITEN MET EEN HOOG RISICO"). SONY, SONY-dochterondernemingen, elk van de EXTERNE LEVERANCIERS en elk van hun respectieve dochterondernemingen wijzen specifiek alle expliciete of impliciete garanties, plichten of voorwaarden op gebied van geschiktheid af voor ACTIVITEITEN MET EEN HOOG RISICO.

  UITSLUITING VAN GARANTIE OP SOFTWARE

  U erkent en stemt ermee in dat het gebruik van de SOFTWARE volledig voor uw eigen risico is en dat u verantwoordelijk bent voor het gebruik van de SOFTWARE. De SOFTWARE wordt aangeboden "ZOALS DEZE IS", zonder garanties, verplichtingen of voorwaarden van welke soort dan ook.

  SONY, SONY-DOCHTERONDERNEMINGEN EN ELK VAN DE EXTERNE LEVERANCIERS (voor doeleinden van deze paragraaf, worden SONY, SONY-DOCHTERONDERNEMINGEN en elk van de EXTERNE LEVERANCIERS gezamenlijk als "SONY" aangeduid) VERWERPEN EXPLICIET ALLE GARANTIES, VERPLICHTINGEN OF VOORWAARDEN, HET ZIJ EXPLICIET, HET ZIJ IMPLICIET, INCLUSIEF MAAR NIET BEPERKT TOT DE IMPLICIETE GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID, HET NIET MAKEN VAN INBREUK OP RECHTEN EN GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL. SONY GEEFT GEEN GARANTIES, VOORWAARDEN OF VERKLARINGEN (A) DAT DE FUNCTIES DIE ZICH IN DE SOFTWARE BEVINDEN AAN UW VEREISTEN VOLDOEN OF DAT DEZE ZULLEN WORDEN BIJGEWERKT; (B) DAT DE WERKING VAN DE SOFTWARE CORRECT OF FOUTVRIJ ZAL ZIJN OF DAT EVENTUELE DEFECTEN ZULLEN WORDEN GECORRIGEERD; (C) DAT DE SOFTWARE GEEN SCHADE ZAL TOEBRENGEN AAN ANDERE SOFTWARE, HARDWARE OF GEGEVENS; (D) DAT SOFTWARE, NETWERKDIENSTEN (WAARONDER HET INTERNET) OF PRODUCTEN (ANDERS DAN DE SOFTWARE) WAARVAN DE PRESTATIE VAN DE SOFTWARE AFHANKELIJK IS, BESCHIKBAAR, ONONDERBROKEN OF ONGEWIJZIGD ZAL BLIJVEN; EN (E) MET BETREKKING TOT HET GEBRUIK VAN DE SOFTWARE OP HET GEBIED VAN JUISTHEID, NAUWKEURIGHEID, BETROUWBAARHEID OF ANDERSZINS.

  DOOR SONY OF EEN GEAUTORISEERDE VERTEGENWOORDIGER VERSTREKTE MONDELINGE OF SCHRIFTELIJKE INFORMATIE OF ADVIEZEN SCHEPPEN IN GEEN GEVAL EEN GARANTIE, VERPLICHTING OF VOORWAARDE EN BREIDEN DE REIKWIJDTE VAN DEZE GARANTIE OP GEEN ENKELE WIJZE UIT. INDIEN DE SOFTWARE DEFECT BLIJKT TE ZIJN, KOMEN ALLE KOSTEN VOOR EVENTUEEL BENODIGDE ONDERHOUD, REPARATIE OF CORRECTIE VOOR UW REKENING. IN SOMMIGE RECHTSGEBIEDEN IS HET UITSLUITEN VAN IMPLICIETE GARANTIES NIET TOEGESTAAN. HET IS DAAROM MOGELIJK DAT DEZE UITSLUITINGEN MOGELIJK NIET OP U VAN TOEPASSING ZIJN.

  BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID

  SONY, SONY-DOCHTERONDERNEMINGEN EN ELK VAN DE EXTERNE LEVERANCIERS (voor doeleinden van deze paragraaf worden SONY, SONY-DOCHTERONDERNEMINGEN en elk van de EXTERNE LEVERANCIERS gezamenlijk als "SONY" aangeduid) ZIJN NIET AANSPRAKELIJK VOOR INCIDENTELE OF GEVOLGSCHADE WEGENS SCHENDING VAN ENIGE EXPLICIETE OF IMPLICIETE GARANTIE, CONTRACTBREUK, NALATIGHEID, RISICOAANSPRAKELIJKHEID OF ENIG ANDER WETTELIJK PRINCIPE MET BETREKKING TOT DE SOFTWARE, INCLUSIEF MAAR NIET BEPERKT TOT SCHADE ALS GEVOLG VAN WINSTDERVING, INKOMSTENDERVING, GEGEVENSVERLIES, GEBRUIKSVERLIES, VERLIES VAN HET GEBRUIK VAN DE SOFTWARE OF EVENTUEEL BIJBEHORENDE HARDWARE, DOWNTIME EN TIJD VAN DE GEBRUIKER, OOK ALS ZIJ ZIJN INGELICHT OVER DE MOGELIJKHEID VAN EEN DERGELIJKE SCHADE. IN IEDER GEVAL BLIJFT HUN TOTALE AANSPRAKELIJKHEID ONDER DE BEPALINGEN VAN DEZE EULA BEPERKT TOT HET BEDRAG DAT FEITELIJK VOOR DE SOFTWARE IS BETAALD. IN SOMMIGE RECHTSGEBIEDEN IS HET UITSLUITEN OF BEPERKEN VAN INCIDENTELE OF GEVOLGSCHADE NIET TOEGESTAAN. HET IS DAAROM MOGELIJK DAT DE BOVENSTAANDE UITSLUITING OF BEPERKING NIET OP U VAN TOEPASSING IS.

  INSTEMMING MET HET VERZAMELEN EN GEBRUIKEN VAN PERSOONSGEGEVENS, LOCATIEGEGEVENS, GEGEVENSBEVEILIGING

  U erkent en stemt ermee in dat SONY en SONY-dochterondernemingen, -partners en -agenten bepaalde gegevens ("Gegevens") die uit de SOFTWARE worden verzameld mogen lezen, verzamelen, overdragen, verwerken en opslaan, inclusief maar niet beperkt tot gegevens over:

  • (ⅰ) MAC-adres (gecodeerd tijdens verzending);
  • (ⅱ) Gegevens over uw APPARAAT waarop de SOFTWARE is geïnstalleerd en onderdelen daarvan, bijvoorbeeld:
   apparaat-id dat automatisch dient te worden toegewezen; producttype; naam van de fabrikant; modelnaam; versie van het OS; taalcode; land of regio; werkingsstatus;
  • (ⅲ) Gegevens over samenstelling in verband met APPARAAT, SOFTWARE, inhoud van SOFTWARE of UITGEZONDERDE SOFTWARE;
  • (ⅳ) Gegevens met betrekking tot de manier waarop u APPARAAT, SOFTWARE, inhoud van SOFTWARE of UITGEZONDERDE SOFTWARE gebruikt, bijvoorbeeld:
   wanneer u deze gebruikt; hoe vaak u deze gebruikt; welke functie u gebruikt; of gerelateerde statistische gegevens;
  • (ⅴ) Gegevens over de SOFTWARE, bijvoorbeeld:
   toepassings-id; versie van de toepassing; informatie over de content die via SOFTWARE wordt gebruikt of beheerd; tijdstempel met betrekking tot het gebruik van de SOFTWARE; informatie met betrekking tot de gebruiksstatus en gebruiksgeschiedenis van de SOFTWARE;
  • (ⅵ) Gegevens over apparaten die via de SOFTWARE op het APPARAAT zijn aangesloten, bijvoorbeeld:
   apparaat-id; modelnaam; en
  • (ⅶ) IP-adressen van door u gebruikte netwerken, informatie met betrekking tot het door u gebruikte netwerk.

  SONY en SONY-dochterondernemingen, -partners en -agenten kunnen gegevens gebruiken en openbaren volgens de toepasselijke wetgeving om hun producten en diensten te verbeteren of om u producten en diensten te leveren. Dergelijk gebruik omvat onder meer:

  • (a) beheer van de functionaliteit van de SOFTWARE;
  • (b) het verbeteren, onderhouden, updaten of upgraden van de SOFTWARE;
  • (c) het verbeteren, ontwikkelen en uitbreiden van de huidige en toekomstige producten en diensten van SONY en SONY-dochterondernemingen;
  • (d) u informatie te verstrekken over de producten en diensten die SONY en SONY-dochterondernemingen u bieden; en
  • (e) het voldoen aan toepasselijke wet- en regelgeving.

  Bepaalde diensten die via de SOFTWARE beschikbaar zijn, kunnen afhankelijk zijn van locatiegegevens, inclusief maar niet beperkt tot de geografische locatie van het APPARAAT. U erkent dat SONY, SONY-dochterondernemingen, de EXTERNE LEVERANCIERS of hun partners dergelijke locatiegegevens mogen verzamelen, archiveren, verwerken en gebruiken om dergelijke diensten te kunnen leveren en dat deze diensten worden beheerst door het privacybeleid van SONY of dergelijke derden. Door een dergelijke dienst te gebruiken, stemt u ermee in dat u het privacybeleid dat op dergelijke diensten van toepassing is, hebt doorgenomen, en dat u met dergelijke activiteiten instemt.

  SONY, SONY-dochterondernemingen, -partners en -agenten zullen Gegevens niet opzettelijk gebruiken om de eigenaar of gebruiker van de SOFTWARE zonder uw toestemming of medeweten te identificeren. Alle gebruik van Gegevens zal plaatsvinden in naleving van het privacybeleid van SONY, "PRIVACYBELEID VOOR DE TOEPASSING EN/OF ONLINE DIENSTEN OP HET CLOUD-PLATFORM VAN DE SONY-GROEP" dat uiteen wordt gezet in de Bijlage van deze EULA, of in het privacybeleid van zo'n derde. U vindt het huidige privacybeleid van SONY op: https://www.sony.co.jp/privacy/en/index.html.

  Neem a.u.b. contact op met de toepasselijke derde voor het privacybeleid met betrekking tot persoonsgegevens en andere door u verstrekte gegevens wanneer u de software of diensten van derden gebruikt.

  Gegevens kunnen worden verwerkt, opgeslagen of overgedragen aan SONY, SONY-dochterondernemingen of -agenten die zich in andere landen bevinden dan het land waarin u verblijft. De wetgeving inzake gegevensbescherming en privacy biedt in sommige landen mogelijk niet dezelfde mate aan bescherming als die in uw verblijfsland en u hebt mogelijk minder wettelijke rechten met betrekking tot Gegevens die worden verwerkt en opgeslagen in of overgedragen aan dergelijke landen. SONY en SONY-dochterondernemingen zullen redelijke inspanningen verrichten om de passende technische en organisatorische stappen te nemen ter voorkoming van ongeautoriseerde toegang tot of openbaring van Gegevens maar geven geen garantie dat alle risico's aangaande misbruik van dergelijke Gegevens worden geëlimineerd.

  AUTOMATISCHE UPDATEFUNCTIE

  SONY, SONY-dochterondernemingen of de EXTERNE LEVERANCIERS kunnen de SOFTWARE van tijd tot tijd automatisch updaten of anderszins wijzigen, inclusief maar niet beperkt tot het verbeteren van de beveiligingsfuncties, foutcorrectie en verbetering van functies, dit wanneer u in contact bent met de servers van SONY, SONY-dochterondernemingen of derden of anderszins. Dergelijke updates of wijzigingen kunnen de aard van functies of andere aspecten van de SOFTWARE verwijderen of wijzigen, inclusief maar niet beperkt tot functies waarvan u mogelijk afhankelijk bent. U erkent en stemt ermee in dat dergelijke activiteiten volledig naar eigen goeddunken van SONY kunnen plaatsvinden en dat SONY het verplicht kan stellen dat u dergelijke updates of wijzigingen volledig installeert of aanvaardt ten einde de SOFTWARE to mogen blijven gebruiken. Alle updates/wijzigingen worden voor de doeleinden van deze EULA geacht deel uit te maken van de SOFTWARE. Door deze EULA te aanvaarden, stemt u in met dergelijke updates/wijzigingen.

  VOLLEDIGE OVEREENKOMST, VERKLARING VAN AFSTAND, SCHEIDBAARHEID

  Deze EULA en het privacybeleid van SONY, elk zoals van tijd tot tijd aangevuld en gewijzigd, vormen samen de volledige overeenkomst tussen u en SONY met betrekking tot de SOFTWARE. Indien SONY een recht of bepaling uit deze EULA niet uitoefent of afdwingt, houdt dit niet in dat afstand wordt gedaan van een dergelijke recht of een dergelijke bepaling. Als enig deel van deze EULA als ongeldig, onwettig of niet-afdwingbaar wordt verklaard, dient een dergelijke bepaling te worden opgelegd voor zover deze toelaatbaar is, met als doel de intentie van deze EULA te handhaven. De overige delen van de EULA blijven volledig van kracht. Het Weens koopverdrag is niet van toepassing op de SOFTWARE of op deze EULA. Daarnaast zal deze EULA op geen enkele wijze worden beheerst of geïnterpreteerd door verwijzing naar enige wetgeving die is gebaseerd op de U.S. Uniform Computer Information Transactions Act (UCITA), enige andere wetgeving die aan UCITA is ontleend of hiermee in verband staat of enige andere soortgelijke wetgeving in toepasselijke rechtsgebieden.

  BINDENDE ARBITRAGE

  ALLE "GESCHILLEN" DIE NIET WORDEN BESLECHT VIA HET INFORMELE ONDERHANDELINGSPROCES DAT HIERIN WORDT BESCHREVEN, DIENEN UITSLUITEND VIA BINDENDE ARBITRAGE TE WORDEN OPGELOST. "GESCHIL" wordt gedefinieerd als alle onenigheden, rechtsvorderingen, claims, controverses of gerechtelijke procedures tussen u en een SONY-rechtspersoon die verband houdt met of voortkomt uit de SOFTWARE of deze EULA. Aan de term GESCHIL dient de ruimst mogelijke betekenis te worden toegekend die zal worden afgedwongen. Indien zich een GESCHIL voordoet, stemt u ermee in hiervan eerst SONY in kennis te stellen door contact op te nemen met Sony Video & Sound Products Inc. te 2-10-1 Osaki, Shinagawa-ku, Tokyo, 141-8610, Japan, T.a.v.: External Affairs Desk (met een kopie naar Sony Corporation, 1-7-1 Konan, Minato-Ku, Tokyo, 108-0075, Japan, T.a.v.: Legal & Compliance Department) en te goeder trouw gedurende minstens 14 dagen deel te nemen aan onderhandelingen om te proberen enig GESCHIL te beslechten, met dien uitzondering dat zowel u als SONY (of enige SONY-dochteronderneming) deze informele onderhandelingsprocedure kan overslaan voor GESCHILLEN rond het afdwingen of beschermen van intellectuele eigendomsrechten of omtrent de geldigheid van deze rechten.

  INSTRUCTIES INZAKE ARBITRAGE

  Ten einde arbitrage te starten, moet u of SONY de andere partij een schriftelijke eis tot arbitrage sturen. De arbitrage vindt vervolgens plaats voor één enkele arbiter. Arbitrage geschiedt volgens de Versnelde procedures van de commerciële arbitrageregels en - indien van toepassing - de Aanvullende procedures voor klant-gerelateerde geschillen ("Regels") van de Japanse Commerciële Arbitrage-associatie ("JCAA") die van kracht zijn op het moment dat de claim wordt ingediend. U kunt een kopie van de Regels van de JCAA opvragen door contact met de JCAA op te nemen via +81 3 5280 5200 of via een bezoek aan http://www.jcaa.or.jp/e/. De indieningstarieven voor het starten en uitvoeren van arbitrage worden gedeeld tussen u en SONY, maar uw tarieven mogen in geen geval ooit hoger zijn dan het bedrag dat toelaatbaar is onder de speciale regels voor Consumentengeschillen van de JCAA. Op dat punt zal SONY de aanvullende administratieve tarieven en onkosten op zich nemen. Dit houdt geen verbod in voor de arbiter om de winnende partijen hun tarieven en onkosten inzake de arbitrage toe te kennen waar dit onder de Regels toepasselijk is. Tenzij u en SONY anderszins overeenkomen, vindt de arbitrage plaats in Tokyo, Japan, en beheerst de toepasselijke wetgeving van Japan de inhoud van enig GESCHIL. De beslissing van de arbiter is bindend en definitief. De arbiter kan alleen een declaratoire uitspraak doen of een gerechtelijk bevel opleggen ten gunste van de partij die verhaal zoekt, en alleen voor zover nodig om passend verhaal te bieden voor de individuele claim van die partij. Elke rechtbank met jurisdictie over de partijen kan de beslissing van de arbiter afdwingen.

  UITZONDERING KLEINE VORDERINGEN

  Ondanks de hiervoor uiteengezette bepalingen, hebt u het recht GESCHILLEN aanhangig te maken bij een kantongerecht of een andere gelijksoortige rechtbank met beperkte jurisdictie, voor zover het bedrag waarover het gaat niet hoger is dan .000 en zolang een dergelijke rechtbank de juiste jurisdictie heeft en aan alle overige vereisten (inclusief het bedrag waarover het geschil gaat) is voldaan.

  INSTRUCTIES VOOR OPT-OUT

  INDIEN U NIET AAN DE BOVENSTAANDE BEPALING INZAKE BINDENDE ARBITRAGE GEBONDEN WENST TE ZIJN, MOET U HET VOLGENDE DOEN: (1) U MOET SONY HIERVAN SCHRIFTELIJK IN KENNIS STELLEN BINNEN 30 DAGEN NA DE DATUM WAAROP U DE SOFTWARE VOOR HET EERST HEBT GEBRUIKT OF WAAROP U MET DEZE EULA AKKOORD BENT GEGAAN, AL NAAR GELANG WAT ZICH HET EERSTE VOORDOET; (2) UW SCHRIFTELIJKE KENNISGEVING MOET PER POST WORDEN VERZONDEN AAN SONY VIDEO & SOUND PRODUCTS INC., 2-10-1 OSAKI, SHINAGAWA-KU, TOKYO, 141-8610, JAPAN, T.A.V.: EXTERNAL AFFAIRS DESK (MET EEN KOPIE NAAR SONY CORPORATION, 1-7-1 KONAN, MINATO-KU, TOKYO, 108-0075, JAPAN, T.A.V.: LEGAL & COMPLIANCE DEPARTMENT); EN (3) UW SCHRIFTELIJKE KENNISGEVING MOET DE VOLGENDE INFORMATIE BEVATTEN: (A) UW NAAM; (B) UW ADRES; (C) DE DATUM WAAROP U DE SOFTWARE VOOR HET EERST GEBRUIKTE OF MET DE EULA INSTEMDE; EN (D) EEN DUIDELIJKE VERKLARING DAT U GESCHILLEN MET SONY-RECHTSPERSONEN NIET VIA ARBITRAGE WENST OP TE LOSSEN.

  Als u ervoor kiest zich af te melden voor deze geschillenbeslechtingsprocedure, heeft dit geen invloed op de voorwaarden van deze EULA, die onverminderd op u van toepassing zullen zijn.

  HET WEIGEREN VAN WIJZIGINGEN IN DE GESCHILLENPROCEDURES

  Onverminderd andersluidende bepalingen in deze EULA, mag u veranderingen afwijzen die in de bepaling inzake bindende arbitrage worden aangebracht indien (1) u uw geautoriseerde gebruik van de SOFTWARE al had gestart op het moment dat de verandering werd/wordt gemaakt; en (2) als uw schriftelijke kennisgeving aan het adres in de hieraan onmiddellijk voorafgaande paragraaf is/wordt verzonden binnen 30 dagen nadat de specifieke verandering is/wordt gemaakt. Indien zich een dergelijke situatie voordoet, blijft u gebonden aan de GESCHILLEN procedures waarmee u eerder instemde en die bestonden voordat de door u geweigerde wijziging werd gemaakt.

  DIVERS

  Alle GESCHILLEN die niet onder arbitrage vallen en die niet aanhangig zijn gemaakt bij een kantonrechtbank, zullen door een der partijen aanhangig worden gemaakt bij de arrondissementsrechtbank van Tokyo in Japan. De partijen gaan ermee akkoord dat het oordeel, het vonnis of het bevel dat door een rechtbank in de laatste instantie of een rechtbank met lagere jurisdictie waarbij in Tokyo, Japan, geen beroep is ingediend, voor beide partijen definitief en bindend zal zijn.

  BILLIJK VERHAAL

  Onverminderd andersluidende bepalingen in deze EULA, erkent u en stemt u ermee in dat het door u schenden of niet naleven van deze EULA onherstelbare schade zal veroorzaken voor SONY, waarvoor geldelijke schadevergoedingen onvoldoende zouden zijn, en u stemt ermee in dat SONY een gerechtelijke bevel of andere gerechtelijke maatregel verkrijgt die SONY nodig of passend acht onder dergelijke omstandigheden. SONY kan daarnaast alle wettige en technische maatregelen nemen om schending van deze EULA te voorkomen en/of deze EULA te handhaven, inclusief maar niet beperkt tot onmiddellijke beëindiging van uw gebruik van de SOFTWARE, indien SONY naar eigen inzicht gelooft dat u deze EULA hebt geschonden of voornemens bent deze te schenden. Dit verhaal komt bovenop eventueel ander verhaal waarop SONY recht heeft volgens de wetgeving, onder redelijkheid en billijkheid of volgens contract.

  BEËINDIGING

  Onverminderd haar overige rechten kan SONY deze EULA beëindigen als u niet aan één of meer van de voorwaarden daarvan voldoet. In het geval van een dergelijke beëindiging moet u: (ⅰ) alle gebruik van de SOFTWARE stoppen en alle kopieën daarvan vernietigen; (ⅱ) voldoen aan de vereisten in de onderstaande paragraaf met de titel "Uw verantwoordelijkheden met betrekking tot uw account".

  AANPASSINGEN

  SONY BEHOUDT ZICH HET RECHT VOOR DE BEPALINGEN VAN DEZE EULA NAAR EIGEN GOEDDUNKEN AAN TE PASSEN DOOR EEN KENNISGEVING TE POSTEN OP EEN DOOR SONY AANGEWEZEN WEBSITE, DOOR EEN E-MAILKENNISGEVING TE ZENDEN AAN EEN DOOR U VERSTREKT E-MAILADRES, DOOR EEN KENNISGEVING TE VERSTREKKEN ALS DEEL VAN HET PROCES WAARMEE U UPGRADES/UPDATES VERKRIJGT OF DOOR EEN ANDERE WETTELIJK HERKENBARE VORM VAN KENNISGEVING. Als u niet met de aanpassing akkoord gaat, dient u zo spoedig mogelijk contact met SONY op te nemen voor instructies. Als u de SOFTWARE blijft gebruiken na de ingangsdatum van een dergelijke kennisgeving, wordt dit gezien als uw instemming om aan een dergelijke aanpassing gebonden te zijn.

  DERDEBEGUNSTIGDEN

  Elke EXTERNE LEVERANCIER is een expliciet bedoelde derdebegunstigde van elke bepaling in deze EULA met betrekking tot de SOFTWARE van dergelijke partij en heeft het recht om naleving van iedere bepaling van deze EULA af te dwingen voor dergelijke SOFTWARE.

  UW VERANTWOORDELIJKHEDEN MET BETREKKING TOT UW ACCOUNT

  Indien u uw APPARAAT terugbrengt naar de plaats van aankoop, verkoopt of het apparaat anderszins overdraagt of als deze EULA wordt beëindigd, is het uw verantwoordelijkheid de SOFTWARE van het APPARAAT te verwijderen en alle accounts te verwijderen die u mogelijk op het APPARAAT hebt gemaakt of waartoe u via de SOFTWARE toegang hebt. U bent volledig aansprakelijk voor het handhaven van de vertrouwelijkheid van accounts die u hebt bij SONY, SONY-dochterondernemingen of derden en voor alle gebruikersnamen en wachtwoorden die gekoppeld zijn aan het gebruik van uw APPARAAT.

  Als u nog vragen hebt over deze EULA, kunt u schriftelijk contact opnemen met SONY op: Sony Video & Sound Products Inc., 2-10-1 Osaki, Shinagawa-ku, Tokyo, 141-8610, Japan.

  BIJLAGE: PRIVACYBELEID VOOR DE TOEPASSING EN/OF ONLINE DIENSTEN OP HET CLOUDPLATFORM VAN DE SONY-GROEP

  Een cloudplatform van Sony Video & Sound Products Inc. ("SONY") en SONY-dochterondernemingen (in deze EULA betekent "SONY-dochteronderneming" alle rechtspersonen die worden beheerst door Sony Corporation, de uiteindelijke moederonderneming van SONY. De term "beheerst" betekent het direct of indirect in eigendom hebben van ten minste vijftig procent (50%) van het stemgerechtigd belang in een dergelijke onderneming of het hebben van de feitelijke macht om de managementbesluiten van een dergelijke onderneming te beheersen. "SONY" en SONY-dochterondernemingen zullen gezamenlijk worden aangeduid als "SONY-groep") dat u ertoe in staat stelt gemakkelijk verbinding te maken met diverse online diensten en toepassingen van de SONY-groep vanaf uw compatibele apparaat, zoals een pc ("APPARAAT"), op elke plek waar u over een internetverbinding kunt beschikken. De online diensten van de SONY-groep maken het het makkelijk uw favoriete content te vinden in een breed scala aan beschikbare content en om nieuwe diensten te ontdekken. SONY kan diverse gegevens over u en uw interacties met deze diensten verzamelen wanneer u deze gebruikt en kan deze gegevens consolideren. Op dit moment zijn bepaalde online diensten of het cloudplatform niet beschikbaar of ondersteund op het Chinese vasteland. Een aantal van de bepalingen in dit Privacybeleid zal daarom niet van toepassing zijn op personen die de toepassing op het Chinese vasteland gebruiken.

  Dit Privacybeleid bevat uitleg voor het volgende:

  • Hoe de SONY-groep omgaat met het lezen, verzamelen, gebruiken en/of opslaan van gegevens over uw gebruik van de toepassingen en/of online diensten op het cloudplatform van de SONY-groep.
  • Hoe u contact met SONY kunt opnemen.

  Lees dit Privacybeleid zorgvuldig door en geef aan of u al dan niet akkoord gaat met de voorwaarden hiervan door de knop of het selectievakje te gebruiken die/dat uw instemming of weigering aangeeft. Dit Privacybeleid komt bovenop enig ander privacybeleid dat van toepassing kan zijn op uw interacties met een gelieerd bedrijf, dochteronderneming, product, software of dienst van de SONY-groep.

  • Welke toepassingen en online diensten in het cloudplatform van SONY vallen onder dit beleid?

   SONY kan diverse gegevens over u en uw interacties verzamelen en consolideren ("Gegevens") met de volgende toepassing(en) en/of andere dienst(en) van het cloudplatform van de SONY-groep wanneer u deze gebruikt:

   Informatie over Sony | Music Center for PC

   Sony | Music Center for PC (de "Toepassing") is a muziekentertainment-toepassing van SONY. Met deze toepassing kunt u een verscheidenheid aan content beheren, kunt u content op uw APPARAAT afspelen en kunt u naar audiocontent bladeren en deze afspelen en configureren op uw audioapparaat door een dergelijk audioapparaat op uw APPARAAT aan te sluiten. Daarnaast stelt de Toepassing u ertoe in staat content te kopen van externe websites.

  • Welke gegevens worden over u verzameld en hoe worden deze door de toepassing gebruikt?

   SONY kan daarnaast automatisch de volgende gegevens ontvangen wanneer u de Toepassing gebruikt. Als u het automatisch verzamelen van gegevens wilt stopzetten, moet u het gebruik van de Toepassing stopzetten of de Toepassing verwijderen.

   • (ⅰ) MAC-adres (gecodeerd tijdens verzending);
   • (ⅱ) Gegevens over uw APPARAAT waarop de Toepassing is geïnstalleerd en onderdelen daarvan, bijvoorbeeld:
    apparaat-id dat automatisch dient te worden toegewezen; producttype; naam van de fabrikant; modelnaam; versie van het OS; taalcode; land of regio; werkingsstatus;
   • (ⅲ) Gegevens over samenstelling in verband met APPARAAT, de Toepassing, inhoud van de TOEPASSING of UITGEZONDERDE SOFTWARE;
   • (ⅳ) Gegevens met betrekking tot de manier waarop u het APPARAAT, de Toepassing, de inhoud van de TOEPASSING of UITGEZONDERDE SOFTWARE gebruikt, bijvoorbeeld:
    wanneer u deze gebruikt; hoe vaak u deze gebruikt; welke functie u gebruikt; of gerelateerde statistische gegevens;
   • (ⅴ) Gegevens over de Toepassing, bijvoorbeeld:
    toepassings-id; versie van de toepassing; informatie over de content die via de Toepassing wordt gebruikt of beheerd; tijdstempel met betrekking tot het gebruik van de Toepassing; informatie met betrekking tot de gebruiksstatus en gebruiksgeschiedenis van de Toepassing;
   • (ⅵ) Gegevens over apparaten die via de Toepassing op het APPARAAT zijn aangesloten, bijvoorbeeld:
    apparaat-id; modelnaam; en
   • (ⅶ) IP-adressen van door u gebruikte netwerken, informatie met betrekking tot het door u gebruikte netwerk.

   De hierboven beschreven automatisch verzamelde gegevens worden geüpload, waarbij een uniek nummer wordt toegewezen aan de apparaten waarop de Toepassing is geïnstalleerd, wat de SONY-groep ertoe in staat stelt de van het apparaat ontvangen gegevens te onderscheiden van gegevens die van andere apparaten worden ontvangen.

   Naast het hierboven beschreven gebruik, worden de hierboven beschreven automatisch verzamelde gegevens ook gebruikt voor statistische doeleinden en om gebruikers op maat gemaakte content te bieden - bijvoorbeeld via persoonlijke aanbevelingen. Ten einde op maat gemaakte content te kunnen bieden, kunnen gebruikers van de Toepassing worden geprofileerd, bijvoorbeeld door hen in categorieën te plaatsen door aan te nemen dat diverse kenmerken op hen van toepassing zijn.

   Houd a.u.b. in de gaten dat de gegevens die aan SONY worden verzonden en de aanbevelingen die via de Toepassing worden gedaan, NIET worden gefilterd en dat deze naar potentieel gevoelige programma's kunnen verwijzen (zoals pornografische content) indien ze worden bekeken.

  • Op welke andere manieren worden uw gegevens door SONY gebruikt?

   Om u opties en functies te kunnen bieden

   SONY kan de gegevens waarnaar in paragraaf 2 wordt verwezen verzamelen en/of analyseren om u van de opties en functies van de Toepassing te kunnen voorzien.

   SONY maakt gebruik van Microsoft Application Insights voor de hiervoor vermelde analyse. De verzamelde gegevens waarnaar in paragraaf 2 wordt verwezen, worden puur voor dit doel overgebracht naar servers die worden bediend en beheerd door Microsoft Corporation of haar dochterondernemingen (gezamenlijk "Microsoft") en worden behandeld volgens het privacybeleid van Microsoft. Voor meer informatie over het privacybeleid van Microsoft kunt u de onderstaande URL raadplegen.

   Microsoft Application Insights:

   https://docs.microsoft.com/nl-nl/azure/application-insights/app-insights-overview

   Privacybeleid Microsoft:

   https://docs.microsoft.com/nl-nl/azure/application-insights/app-insights-data-retention-privacy

   Om toekomstige producten en diensten te ontwikkelen

   SONY en SONY-dochterondernemingen kunnen de gegevens waarnaar in paragraaf 2 wordt verwezen verzamelen en/of analyseren om de producten en diensten van de SONY-groep te verbeteren en om nieuwe te ontwikkelen.

   Om de SONY-groep en haar gebruikers te beschermen

   SONY en SONY-dochterondernemingen kunnen de gegevens waarnaar in paragraaf 2 wordt verwezen, verzamelen en/of analyseren om mogelijke beveiligingsrisico's te identificeren en de SONY-groep en haar gebruikers te beschermen.

  • Wie hebben er verder toegang tot uw gegevens?

   Uw gegevens die aan SONY zijn doorgegeven en die door SONY zijn opgeslagen, kunnen als volgt beschikbaar worden gesteld aan SONY-dochterondernemingen en andere derden:

   Sony-dochterondernemingen

   Uw gegevens kunnen worden gedeeld met en gebruikt door andere SONY-dochterondernemingen voor het uitoefenen van de activiteiten die in paragraaf 2 en 3 hierboven uiteen worden gezet.

   Externe contractanten

   We kunnen externe contractanten gebruiken om uw gegevens voor SONY te verwerken of analyseren voor de doeleinden die in dit privacybeleid uiteen worden gezet.

   Bedrijfsoverdracht

   Indien SONY of een SONY-dochteronderneming haar bedrijf geheel of gedeeltelijk verkoopt of overdraagt, kunnen uw gegevens door SONY of een dergelijke SONY-dochteronderneming als deel van de transactie worden overgedragen aan de kopende of verwervende rechtspersoon.

   Naleving en handhaving

   SONY mag uw gegevens bewaren, gebruiken en/of openbaren zoals vereist of toegestaan door de wet- of regelgeving of op bevel; hierbij inbegrepen is openbaring aan de politie of andere toepasselijke autoriteiten, voor het onderzoeken van klachten die door of tegen u zijn ingebracht of om zichzelf of anderen te beschermen tegen illegale, criminele of schadelijke activiteiten.

  • Bewaring van gegevens, beheer van uw gegevens

   SONY zal de Gegevens die in paragraaf 2 worden beschreven, bewaren terwijl u de Toepassing en/of online diensten gebruikt en gedurende een redelijke tijdsperiode daarna. Als u wilt dat SONY door de gebruiker verstrekte gegevens verwijdert die u via de Toepassing en/of online diensten hebt verstrekt, kunt u contact opnemen met SONY op www.sony.net/SonyInfo/Support/ en SONY zal dan binnen een redelijke tijdsperiode en op redelijke wijze reageren. Houd in de gaten dat de door de gebruiker verstrekte gegevens geheel of gedeeltelijk nodig kunnen zijn voor de correcte werking van de Toepassing en/of online diensten en dat SONY wettelijk verplicht kan zijn bepaalde informatie te bewaren.

  • Internationale overdracht van uw gegevens

   De Toepassing en/of online diensten zijn beschikbaar voor gebruikers over de hele wereld. Uw gegevens zullen voor de doeleinden die in paragraaf 2 en 3 uiteen worden gezet, worden verwerkt, opgeslagen en overgedragen in en naar landen buiten het Europese Economische Ruimte (EER) en/of het land waarin u verblijft, inclusief met name Japan en de Verenigde Staten. Uw gegevens zullen worden verwerkt door personeel dat actief is buiten de EER en/of het land waarin u verblijft en dat werkt voor de SONY-groep of voor een van de dienstverleners van de SONY-groep en kunnen worden gezien door personeel in die landen.

  • Beveiliging

   SONY neemt redelijke beveiligingsmaatregelen voor het beschermen van uw gegevens tegen verlies, misbruik of wijziging. Alhoewel SONY ernaar streeft uw gegevens te beschermen, kan SONY geen garantie geven voor de veiligheid van gegevens die via de Toepassing aan SONY worden verzonden of die SONY op haar systemen opslaat of die zijn opgeslagen op de systemen van externe contractanten van SONY.

  • SONY's beleid met betrekking tot kinderen

   De SONY-groep streeft ernaar te voldoen aan alle toepasselijke wet- en regelgeving met betrekking tot het verzamelen, opslaan en gebruiken van persoonsgegevens die kinderen betreffen, inclusief de Children's Online Privacy Protection Act in de Verenigde Staten en de toepasselijke plaatselijke wetgeving in andere landen. Als u een ouder of voogd bent en u zich zorgen maakt dat uw kind een SONY-onderneming of een SONY-dochteronderneming persoonsgegevens heeft verstrekt zonder uw toestemming, dient u contact met die SONY-onderneming of SONY-dochteronderneming op te nemen zoals hieronder beschreven.

  • Privacyrechten (inclusief privacyrechten Californië)

   In sommige landen, waaronder de landen in de EER, hebt u bepaalde rechten met betrekking tot de persoonsgegevens die SONY of SONY-dochterondernemingen over u bezitten. Hieronder kan zich het recht bevinden een kopie van de persoonsgegevens op te vragen die SONY of SONY-dochterondernemingen over u bezitten en/of het recht te vragen dat wij dergelijke persoonsgegevens corrigeren, aanpassen, verwijderen of blokkeren indien deze onnauwkeurig zijn. Indien u één of meer van deze rechten wilt uitoefenen, kunt u contact opnemen met SONY op www.sony.net/SonyInfo/Support/

   Met ingang van 1 januari 2005 staat Section 1798.83 van de California Civil Code (de "Code") het toe dat gebruikers die ingezetenen zijn van Californië bepaalde gegevens opvragen met betrekking tot het openbaren van persoonsgegevens aan derden die voor hun directe marketingdoeleinden worden gebruikt. Als u een dergelijk verzoek wilt indienen, een verzoek waarop Sony zal reageren zoals vereist onder de Code, kunt u contact opnemen met ons Kantoor beheer persoonsgegevens op het volgende e-mailadres: Privacy@am.sony.com

  • Wijzigingen

   Dit Privacybeleid kan van tijd tot tijd om diverse redenen worden bijgewerkt. SONY zal u van eventuele wijzigingen in ons beleid op de hoogte stellen door het nieuwe Privacybeleid te posten op http://www.sony.net/smc4pc-eula/
   Wij adviseren u het geposte Privacybeleid regelmatig te raadplegen om te zien of er wijzigingen zijn.

  • Contactgegevens

   Indien u vragen of zorgen hebt over dit Privacybeleid of als u enig wettelijk recht wilt uitoefenen dat u hebt met betrekking tot uw persoonsgegevens, kunt u contact met SONY opnemen op www.sony.net/SonyInfo/Support/

  Laatst bijgewerkt: 29 augustus 2017

  Copyright © 2015,2016,2017 Sony Video & Sound Products Inc.

  Gebruiksrechtovereenkomst Gracenote®

  Deze toepassing of dit apparaat bevat software van Gracenote, Inc. uit Emeryville, Californië ("Gracenote"). De software van Gracenote (de "Gracenote-software") stelt deze toepassing ertoe in staat stations- en/of bestandsidentificatie uit te voeren en muziekgerelateerde informatie te verkrijgen, waaronder informatie over naam, artiest, volgnummer en titel ("Gracenote-gegevens") van online servers of ingebouwde databases (gezamenlijk "Gracenote-servers") en om andere functies uit te voeren. U mag Gracenote-gegevens alleen gebruiken via de bedoelde eindgebruikersfuncties van deze toepassing of dit apparaat.

  U stemt ermee in dat u Gracenote-gegevens, de Gracenote-software en de Gracenote-servers uitsluitend voor uw eigen persoonlijke, niet-commerciële doelen zult gebruiken. U stemt ermee in de Gracenote-software of de Gracenote-gegevens niet aan/voor enige derden toe te wijzen, te kopiëren, over te dragen of te verzenden. U STEMT ERMEE IN DE GRACENOTE-GEGEVENS, DE GRACENOTE-SOFTWARE OF DE GRACENOTE-SERVERS NIET TE GEBRUIKEN OF EXPLOITEREN BEHALVE VOOR ZOVER TOEGESTAAN IN DIT DOCUMENT.

  U stemt ermee in dat uw niet-exclusieve licentie voor het gebruik van de Gracenote-gegevens, de Gracenote-software en de Gracenote-servers zal komen te vervallen als u deze beperkingen schendt. Indien uw licentie komt te vervallen, stemt u ermee in alle gebruik van de Gracenote-gegevens, de Gracenote-software en de Gracenote-servers te beëindigen. Gracenote behoudt zich alle rechten voor op de Gracenote-gegevens, de Gracenote-software en de Gracenote-servers, inclusief alle eigendomsrechten. Gracenote zal in geen geval aansprakelijk worden voor enige betaling aan u voor door u verstrekte gegevens. U stemt ermee in dat Gracenote, Inc, haar rechten onder deze Overeenkomst rechtstreeks en op eigen naam aan u kan opleggen.

  De Gracenote-service maakt gebruik van een unieke ID om query's voor statistische doeleinden te volgen. Het doel van deze ID, een willekeurig toegewezen getal, is de Gracenote-service ertoe in staat te stellen query's te tellen zonder te weten wie u bent. Voor meer informatie kunt u de webpagina voor het Privacybeleid for van Gracenote voor de Gracenote-service raadplegen.

  De Gracenote-software en alle individuele Gracenote-gegevens worden aan u in licentie gegeven "ZOALS DEZE ZIJN". Gracenote geeft geen verklaringen of garanties - hetzij expliciet, hetzij impliciet - met betrekking tot de nauwkeurigheid van Gracenote-gegevens die van de Gracenote-servers afkomstig zijn. Gracenote behoudt zich het recht voor gegevens van de Gracenote-servers te verwijderen of om gegevenscategorieën te wijzigen voor redenen die Gracenote als toereikend beschouwt. Er wordt geen enkele garantie gegeven dat de Gracenote-software of Gracenote-servers foutvrij zijn of dat het functioneren van de Gracenote-software of Gracenote-servers ononderbroken zal zijn. Gracenote is niet verplicht u van nieuwe, verbeterde of aanvullende gegevenstypen of -categorieën te voorzien die Gracenote u mogelijk in de toekomst zal bieden en heeft het recht haar diensten te allen tijde te beëindigen.

  GRACENOTE VERWERPT ALLE IMPLICIETE OF EXPLICIETE GARANTIES, INCLUSIEF MAAR NIET BEPERKT TOT IMPLICIETE GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL, AANSPRAAK EN HET NIET MAKEN VAN INBREUK OP RECHTEN. GRACENOTE GEEFT GEEN GARANTIE VOOR DE RESULTATEN DIE ZULLEN WORDEN VERKREGEN DOOR UW GEBRUIK VAN DE GRACENOTE-SOFTWARE OF EEN GRACENOTE-SERVER. GRACENOTE IS IN GEEN GEVAL AANSPRAKELIJK VOOR EVENTUELE GEVOLGSCHADE OF INCIDENTELE SCHADE OF VOOR ENIGE WINSTDERVING OF INKOMSTENDERVING.

  © 2000 – heden Gracenote, Inc. Alle rechten voorbehouden.